N/A_H001

N/A_H002

  Budapesti, Magyarországi Szállás - Hotelek Budapesten és Magyarországon  
AngolNémetFranciaSvéd
Gyorskereső Skype - Hívjon bennünket!  
 Tel.: +36 1 700 4443
e-mail: info@justbookit.hu
   
wwwJustBookIt
Call me! Chat with me  
KEZDőLAP
 
 SzállodaBudapesti és Magyarországi szállodák - Airoport Transfer in Europa > Car rental > Motorhome > Sightseeing > Cruises > Programs in Hungary
 Céges vacsoraBudapesti Éttermek - Vendéglők Magyarországon
 Repülőtéri TranszferBudapest - Repülőtéri Transzfer
 BuszbérlésAutókölcsönzés Budapest
 AutóbérlésAutókölcsönzés Budapest
 LakóautóbérlésAutókölcsönzés Budapest
 Városnézések »Programok - Túrák »Parlament látogatásBudapest Városnézés
 Hajós városnézés »Vacsorás hajóBudapesti Hajós városnézés
 FogorvosFogászat

Kölcsönzési Feltételek

1, A szerz?d? felek:
 
A bérbeadó a Car Rental Kft. továbbiakban, mint Autókölcsönz? az alább felsorolt feltételekkel a saját és a partnerei gépjárm?veit adja, illetve közvetíti ki bérbe. Az  Autókölcsönz? jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni, változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.
 
A Bérl? lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerz?dés megkötése csak felel?s természetes személy által történhet.
 
2, Megrendelés és foglalás:
 
- A végleges foglalás a foglalási díj megfizetésével történik. Ez történhet bankkártyás fizetéssel, készpénzzel, illetve átutalással.
 
- A foglalás lemondása esetén a Bérl? által befizetett foglalási díj (10.000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentve), a Bérl? az Autókölcsönz?nél vezetett bérleti egyenlegén jóváírásra kerül, és a fizetés id?pontjától számított egy éven belül felhasználható.
 
- Amennyiben a Bérl? kiszállítást kér, és az el?re egyeztetett id?pontban a kiszállítási címen nem jelenik meg, vagy az autó átvételét a  Autókölcsönz?nek nem felróható okból kifolyólag megtagadja, az  Autókölcsönz? érvényesíti vele szemben a kiszállítási díjat és a foglaló összegét.
 
- Az  Autókölcsönz? az igényelt kategóriára vállal kötelezettséget a megrendeléskor, de természetesen mindent megtesz, hogy a Bérl? az általa igényelt típust kapja meg az autóbérlés során. Amennyiben a megrendelt autó átadása nem lehetséges, úgy azonos kategóriájú autót biztosít a Bérl? számára. Amennyiben azonos kategóriában nem tud autót biztosítani, akkor a helyettesít? járm? csak magasabb kategória lehet, és azt az  Autókölcsönz? az eredetileg a rendelésben visszaigazolt kategória árában köteles átadni.
 
- A foglalási díj összege a foglalás id?pontja és az autóbérlés kezdete közötti napok számától függ.
 
Amennyiben ez az id? több mint 15 nap, akkor a foglalási díj a bruttó bérleti díj 30%-a, de minimum 10.000 Ft.
 
Amennyiben a foglalás 15 napon belül történik, úgy a foglalás feltétele a teljes bérleti díj levonása.
 
3, A bérlet id?tartama:
 
- A bérleti megállapodás minden esetben határozott id?tartamú.
 
-A bérlet id?tartamának minimális alapegysége 24 óra, azaz 1 nap.
 
- Id? el?tti leadás:
 
A gépjárm? a bérleti id? lejárata el?tti visszaadása esetén az  Autókölcsönz? bérleti díjat vagy egyéb díjat nem térít vissza. A kifizetett, de fel nem használt bérleti díjak a Bérl? az  Autókölcsönz?nél vezetett bérleti egyenlegén jóváírásra kerülnek, és a fizetés id?pontját követ? egy éven belül felhasználhatóak.
 
- Hosszabbítás:
 
Az autókölcsönzés id?tartamának meghosszabbítása kizárólag az  Autókölcsönz? munkatársának el?zetes hozzájárulásával lehetséges. Autóbérlés hosszabbítása esetén a hosszabbított id?szakra vonatkozó bérleti díj a bérlet megkezdésekor érvényben lév? díjak alapján kerül meghatározásra. Kevesebb, mint egy nap hosszabbítás esetén a hosszabbítás ára:
 
- 3 órát meg nem haladó hosszabbítás esetén nincs plusz díjazás
 
- 3-6 óra hosszabbítás esetén fél nap kerül felszámolásra a bérleti szerz?désben rögzített napi díjat figyelembe véve
 
- 6 óránál több (de 1 napnál kevesebb) hosszabbítás esetén egy teljes nap kerül felszámolásra a bérleti szerz?désben rögzített napi díjat figyelembe véve.
 
- Késedelmes leadás:
 
Amennyiben az  Autókölcsönz? nem járul hozzá a bérleti id?szak meghosszabbításához, de a Bérl? a járm?vet mégis késedelmesen adja le, úgy az  Autókölcsönz? pótdíjat számíthat fel. A pótdíj mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 2.000 Ft + ÁFA. A pótdíj a bérleti díjon felül értend?.
 
4, A bérlés feltételei:
 
- Személyazonosító igazolványok: Az autóbérlés feltétele a Bérl? érvényes és eredeti okmányainak bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártyával vagy útlevél).
 
- Érvényes jogosítvány, amely legalább egy éve kiállításra került és érvényes még legalább a tervezett bérleti id?szak végéig.
 
- Másolat készítése: A Bérl? hozzájárul, hogy az  Autókölcsönz? az iratairól másolatot készítsen és azokat meg?rizze. Az  Autókölcsönz? a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.
 
- Amennyiben a Bérl? jogosítványa a 1969-es bécsi egyezményben szerepl? országok listáján nem szerepel, illetve a jogosítvány kibocsátója nem EU tagállam, az autóbérléshez nemzetközi jogosítvány szükséges. Igény esetén az  Autókölcsönz? munkatársai tájékoztatást adnak az aktuális listáról.
 
- A Fedezet. Az  Autókölcsönz? minden esetben fedezetet kér a Bérl?t?l, amelynek értéke autó típusonként változó, annak értékéhez igazodó.
 
A fedezet (kaució) foglalásának módja, kezelése:
 
- Bankkártyán, amely lehet?leg dombornyomott, és az autóbérleti id?szak végét?l még legalább hat hónapig érvényes.
 
- A kaució foglalása „el?engedélyezés" tranzakcióval történik a Bérl? vagy a felel?sséget vállaló személy bankkártyáján.
 
- A Bérl? köteles meggy?z?dni arról, hogy a bankkártyán érvényben lév? napi limit nem alacsonyabb, mint a kaució összege.
 
Amennyiben a kaució zárolása az  Autókölcsönz?n kívül álló okok miatt sikertelen, úgy a  Autókölcsönz? jogosult a foglalási és kiszállítási díjat a Bérl?vel szemben érvényesíteni.
 
- A bankkártya tulajdonosnak minden esetben jelen kell lennie és aláírásával hitelesítenie kell a bérleti megállapodást.
 
- Készpénzes kaució. Az  készpénzes kaució elfogadását alapesetben nem teszi lehet?vé. Amennyiben mégis készpénzben történik a kaució elhelyezése, úgy a kaució visszafizetése legkorábban a bérlet lezárását követ?en 60 nappal történhet meg.
 
- A kaució elengedése a bankkártyás foglalás esetén „eladás, el?engedélyezés után" tranzakcióval történik.
 
- A kaució funkciója, hogy az esetlegesen utólag fizetend? díjak, (km díj, hosszabbítás), hiányosságok (tankolás, takarítás), illetve kár esetén annak megtérítésére is szolgál. A Bérl? (kártyabirtokos) tudomásul veszi, hogy vitás esetben az  Autókölcsönz? a kauciót csak a jogviták teljes és joger?s, illetve végrehajtható tisztázódásakor engedi el. Lopás, totálkár vagy teljes megsemmisülés esetén a kaució teljes összege az  Autókölcsönz?t illeti.
 
- Amennyiben nem áll rendelkezésre a kaució, az  Autókölcsönz? elállhat a bérleti szerz?dést?l, megtagadhatja a bérautó átadását, illetve visszaveheti az átadott bérautót.
 
- Kárt követ? további bérlés esetén kaució feltöltés szükséges.
 
6, A bérleti díj tartalma
 
Az autóbérlés díja az alábbiakat tartalmazza:
- A kötelez? gépjárm? felel?sség biztosítás
- A casco biztosítás (autóként változó önrésszel)
- 300 km szabad futás („napi" bérleti díj alkalmazása esetén)
- A havi bérleti díj 3500 km ingyenes futást tartalmaz
- A többletkilométer díja economy kategóriánál 29 Ft/km, family  kategóriánál 69 Ft/km, prémium kategóriás autóknál pedig 89 Ft/km
- A gépkocsi szervizelése, javítása, ken?anyagok utántöltése
- A szezonnak megfelel? gumiabroncs biztosítása
- 24 órás assistance
- Szükség esetén csereautó biztosítása
- Másodsof?r díjmentes lehet?sége
- Korlátlan számú határátlépés az Európai Unió országaiba, és Horvátországba.
 
Nem tartalma az autóbérleti díjnak:
 
- Az üzemanyag költsége
- Parkolási és komp díjak
- Autópálya használati díjak
- Illetve semmilyen olyan egyéb költség, amely nem része az alapszolgáltatásnak
 
A bérleti és egyéb feltüntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
 
7, Fizetés
 
- Az autóbérlés díja minden esetben el?re fizetend?.
 
- Az autóbérlés díjának megfizetése történhet készpénzben, bankkártyával, illetve átutalással, a Car Rental bankszámlájára.
 
- Az autóbérlés díjának átutalással történ? megfizetése esetén az  Autókölcsönz? jogosult megtagadni a bérautó átadását az átutalás beérkezéséig.
 
- A 30 napot meghaladó bérlet esetén az autóbérlés díjának megfizetése havonta el?re esedékes. Teljesített fizetésnek a készpénzfizetés vagy az  Autókölcsönz? bankszámláján megjelen?, azonosított jóváírást kell tekinteni. Amennyiben a Bérl? a bérleti díjat nem fizeti meg határid?re, az  Autókölcsönz? jogosult jelen szerz?dést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani és a bérelt gépjárm?vet elszállítani. A gépjárm? visszaszármaztatásával kapcsolatos valamennyi költség a Bérl?t terheli. Fizetési késedelem esetén a bérleti díj összegén felül a jegybanki alapkamat kétszeresét kitev? késedelmi kamat illeti meg az  Autókölcsönz?t.
 
8, Számlázás
 
- A Car Rental a jogszabályoknak megfelel?en köteles számlát kiállítani minden pénzmozgásról.
 
- A számla minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).
 
- Számlázással kapcsolatos számviteli panaszok csak a számla kézhezvételét?l számított 8 napon belül fogadhatók el.
 
- A számla kiállítási adatait a Bérl? köteles el?re, még bármilyen pénzmozgás el?tt jelezni, ellenkez? esetben a foglaló, el?leg, egyéb el?re levont vagy átutalt összeg esetén a számla a természetes személy nevére kerül kiállításra.
 
9, Kedvezmények, és akciók:
 
- Az  Autókölcsönz? által alkalmazott kedvezmények és akciók meghatározott id?tartam alatt, amennyiben nincs ilyen meghatározva, akkor minden esetben visszavonásig érvényesek.
 
- A kedvezmények kizárólag abban az esetben adódnak össze, ha erre az akció/kedvezmény leírásában az  Autókölcsönz? külön felhívja a figyelmet.
 
- Az  Autókölcsönz? "meghatározott feltételek mellett - lehet?séget ad kedvezményes kuponok vásárlására. A kedvezményes kuponokkal egy bizonyos id?szakban az autókölcsönzés kifizethet?, azonban a kuponokkal fizetett összegrész után további kuponvásárlási lehet?ség nem áll fenn.
 
- Idegen Kupon (Voucher): Az  Autókölcsönz? együttm?köd? partnerei által kiállított kuponok felhasználása csak a kuponon feltüntetett partnernél lehetséges.
 
- Idegen kedvezménykártyák: Az  Autókölcsönz? id?szakosan több kedvezménykártyát is elfogad. Ezek felhasználása esetén a kedvezmények nem adódnak össze.
 
- Partner kedvezmény kártyák: Az  Autókölcsönz? együttm?köd? partnereinél (szervizek, éttermek, szállodák) kedvezményes autóbérlésre jogosító kártyákat helyez el. A kedvezmény kizárólag az autóbérlés díjára vonatkozik. A kedvezmény a prémium kategóriájú autókra nem érvényes. A kedvezmény érvényesítésének feltétele az egyszeri kedvezményre jogosító kártya átadása.
 
10, Az autó átadása, és visszavétele:
 
- A gépjárm? az átadás id?pontjában rögzített állapotban kell, hogy visszaadásra kerüljön.
 
- A nyitó kilométeróra állást és az autó állapotát felek a gépkocsi átadásakor és visszavételekor az átadás-átvételi jegyz?könyvben rögzítik.
 
- A gépjárm? szennyezett állapotban történ? visszaadása esetén az  Autókölcsönz? 3.000 Ft + ÁFA takarítási költséget számít fel, de amennyiben a szennyezés eltávolítása többletköltséggel jár (kárpittisztítás, m?anyagápolás, polírozás), annak megfizetése is a Bérl?t terheli. Bérl? tudomásul veszi, hogy az  Autókölcsönz? által rendelkezésére bocsátott autókban tilos a dohányzás. Amennyiben a Bérl? vagy utasa dohányzik a járm?ben, úgy az  Autókölcsönz? pótdíj felszámítására jogosult a szennyez?dés mértékét?l függ?en 30.000 Ft-ig terjed?en.
 
- A gépjárm? tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra, és ugyanígy tele tankkal kell, hogy visszaadásra kerüljön. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a bérl?nek a tankolási díjon felül 1.000 Ft ügyintézési díjat is meg kell  fizetnie.
 
- A bérelt gépkocsit tilos használni a ken?olajok elfolyása vagy h?t?folyadék befagyása, elfolyása esetén. Tilos továbbá bármely folyadék engedély nélküli utántöltése, az ablakmosó folyadék kivételével.
 
- A Bérl? tudomásul veszi, hogy amennyiben a járm?vel nem ér vissza az autóbérlés során megadott id?pontra, és a bérbeadó illetve az  Autókölcsönz? képvisel?je nem járul hozzá a hosszabbításhoz, úgy a hat órát meghaladó késedelem estén rend?rségi feljelentést tehet és az autóra nemzetközi körözést adathat ki.
 
- A Bérl? tudomásul veszi, hogy késés esetén az  Autókölcsönz? késedelmi díjat számít fel, amelynek mértéke: 2.000 Ft + ÁFA/óra. A pótdíj a bérleti díjon felül kerül felszámításra. Amennyiben a visszaérkezés munkaid?n kívül történik, úgy a késedelmi díjon felül további 5.000 Ft késedelmi kötbér kerül felszámításra.
 
- A Bérl? egy hónapnál hosszabb id?tartamú autóbérlés esetén köteles a gépjárm?vet havonta - közösen egyeztetett id?pontban - egy alkalommal bemutatni a Bérl? telephelyén az  Autókölcsönz? által meghatalmazott személy részére.
 
11, Felel?sség:
 
- A Bérl? határozott id?tartamra (az autó átvételét?l annak visszaadásáig) a járm? ideiglenes üzembentartójának min?sül. Amennyiben a Bérl? jogi személy, úgy legalább egy természetes személynek meghatározásra kell kerülnie, aki készfizet? kezességet és felel?sséget vállal a bérlet id?tartama alatt keletkezett károkért, esetlegesen elkövetett szabálysértésekért.
 
- A Bérl? tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag a meghatalmazásban feltüntetett személyek vezethetik az autót.
 
- A bérelt gépkocsit tilos az autóbérlés id?szaka alatt nem rendeltetésszer?en használni, különösen vontatásra, üzletszer? személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni, valamint tilos a gépjárm? további bérbeadása.
 
- Ha az autókölcsönzés id?szaka alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárm?vel kapcsolatban (pl. parkolási bírság, autópálya matrica hiánya, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyr?l a bérbeadó az autó visszavételekor nem szerez tudomást, ilyen esetekben jogosult a kár, ill. a büntetések teljes összegét, az autóbérlet lezárását követ? 6 hónapon belül a bérl?, vagy az érte a bankkártyával felel?sséget vállaló személy bankszámlájáról inkasszózni. Ehhez a bérl? (bankkártya tulajdonos) a szerz?dés aláírásával hozzájárul. --- Amennyiben az autókölcsönzés id?tartama alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárm?vel kapcsolatban (pl. autópálya matrica hiánya, parkolási bírság, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyr?l az  Autókölcsönz? az autó visszavételekor nem szerez tudomást, az  Autókölcsönz? jogosult inkasszózni a kár, illetve a büntetések teljes összegét az autóbérlés lezárását követ? 6 hónapon belül a Bérl?, vagy az érte a bankkártyával felel?sséget vállaló személy bankszámlájáról. Ehhez a Bérl? (bankkártya tulajdonos) a szerz?dés aláírásával hozzájárul.
 
- Az  Autókölcsönz? jogosult 3.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat felszámítani minden egyes utólag felszámolt tételnél.
 
- A Bérl? tudomásul veszi, hogy a gépjárm?ben vagy a gépjárm?vel okozott károkért teljes anyagi felel?sséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérl?nek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl. alkoholos befolyásoltság).
 
- A Bérl? kár esetén önrész kifizetésére kötelezi magát, mely alapesetben 10%, de minimum 100.000 Ft. Az önrész összege ett?l eltérhet. Ilyen esetekben az  Autókölcsönz? err?l el?zetesen tájékoztatja az ügyfelet.
 
- Amennyiben a kár - biztosítási szempontból - nem min?sül biztosítási eseménynek, különös tekintettel a sikkasztás esetére, a Bérl? köteles megtéríteni a kárt az  Autókölcsönz? részére.
 
- Abban az esetben, ha baleset esetén egy másik járm? volt a károkozó, és az idegen gépjárm? felel?sségbiztosítása teljes mértékben fedezi a kárt, úgy önrész nem kerül levonásra. Azonban ebben az esetben csak abban az esetben kerül sor a kaució feloldására, ha a károkozó biztosítója kifizette a kár összegét.
 
- Káresemény esetén a Bérl? köteles minden dokumentumot biztosítani az  Autókölcsönz? részére, ami a biztosítási ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges.
 
- A Bérl? az autóbérlés során köteles a gépkocsi kulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és a forgalmi engedélyt nem tudja az  Autókölcsönz? átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során fény derül rá, hogy a járm? indítókulcsáról másolat készült és ebb?l következ?en a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérl? köteles az autó teljes értékét megtéríteni.
 
- Választható Full Casco opció: a Bérl?nek lehet?sége van egyes típusok esetén a biztosítási önrészt adott összeg ellenében megváltani. Ilyen esetben TÖRÉSKÁR esetén a biztosítási önrész megfizetését?l a Bérl? mentesül. Lopás- és totálkár, valamint gumidefekt és felni sérülésére a Full Casco opció nem érvényes. Az önrész megváltás csak egy kár rendezésére vonatkozik. Bizonyos esetekben az  Autókölcsönz? a Full Casco opció igénybevételét jogosult megtagadni a Bérl?t?l.
 
- Amennyiben a bérlet id?tartama alatt a járm?vel bármilyen b?ncselekmény elkövetésére kerül sor, az  Autókölcsönz? a kaució összegét az eljárás végéig visszatarthatja, és az eljárás miatt felmerül? költségeket akár a kaució mértékén felül is, a Bérl?re terheli.
 
- A Bérl? az autóval külföldre utazhat, azonban a gépjárm?vet kizárólag az Európai Unió területén használhatja. A bérelt gépkocsit tilos az autókölcsönzés id?szaka alatt az  Autókölcsönz? külön engedélye nélkül casco biztosítás fedezetébe be nem vont országba vinni. A casco által fedezett országok listájáról külön kérésre az  Autókölcsönz? részletes tájékoztatót ad.
 
- Az  Autókölcsönz? kizárja felel?sségét azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérl?t a gépkocsi meghibásodásából ered?en érik. Meghibásodás esetén az  Autókölcsönz? egy napi szállásköltséget (legfeljebb 50 EUR-nak megfelel? összegig) és egy napra szóló napidíjat (legfeljebb 25 EUR-nak megfelel? összegig) térít Bérl? közvetlen kárainak fedezésére.
 
12, Rendkívüli események:
 
- Amennyiben az autókölcsönzés id?tartama alatt bármilyen rendkívüli esemény (meghibásodás, baleset) történik, arról a Bérl?nek haladéktalanul értesítenie kell az  Autókölcsönz? 24 órás ügyfélszolgálatát a +36 20 555 11 55 telefonszámon.
 
- Amennyiben szerviz, illetve javítás, vagy bármely egyéb olyan költség merül fel, amit a Bérl? érvényesíteni akar az  Autókölcsönz? felé, arra csak abban az esetben jogosult, ha az adott dologhoz, eseményhez (mint pl. szerviz, autóment?, alkatrészvásárlás) az  Autókölcsönz? munkatársa el?zetesen írásban hozzájárul. Ennek elmulasztása esetén az esetleges javítási, vagy ezzel kapcsolatos költségek megfizetését az  Autókölcsönz? megtagadhatja.
 
- A Bérl? köteles megtéríteni az  Autókölcsönz? kárát, amennyiben a gépkocsival átadott felszerelések vagy a gépjárm? okmányainak pótlása szükséges.
 
13, Jogviták:
 
A Felek jogviták esetére a Budapest II.-III. kerületi bíróság illetékességét jelölik ki.
 
14, Érvényesség:
 
Az Általános Szerz?dési Feltételek visszavonásig érvényesek.

Az  Autókölcsönz? ajánlata:
 
Az  Autókölcsönz? munkatársai az Ön által megadott igények figyelembe vételével elkészítik az ajánlatot, amely az alábbiakat tartalmazza:
 • A megadott id?intervallumban szabad bérautók listája (kategóriánként és típusonként felsorolva a f?bb jellemz?iket)
 • A fizetend? díjak részletezve: ?Bérleti díj (a járm? kategóriájától és a bérlet id?tartamától függ?en kalkulálva)
 ? Az esetleges ki- és visszaszállítás díja (A részletes díjszámítást megtalálja az oldal alján.)
 ? Az esetleges irodanyitás díja (Abban az esetben, ha az autó átadása/visszavétele az  irodájában, munkaid?n kívül történik. Az irodanyitás díjtáblázata az oldal alján megtekinthet?.)
 ? Kiegészít? felszerelések díja (A díjakról részletes információt a kiegészít? felszerelések oldalon talál.)
 ? Kiegészít? szolgáltatások díja (pl. autópálya matrica).
 
• A kaució összege. (az autó értékét?l függ?en változó)
• A kedvezmények mértéke: Az el?zetes rendelést sok esetben kedvezményekkel honoráljuk, ezek lehetnek ügyfélszint? vagy általános kedvezmények. Err?l, valamint aktuális akcióinkról az akciók oldalon talál b?vebb információt
• A foglalás feltételei: Az autó lefoglalásához az  Autókölcsönz? foglalót kér, amelynek összege a bérleti díj 10%-a (min. 5.000 Ft).
• A foglaló befizetése történhet készpénzben, átutalással, illetve bankkártyával.
• Természetesen a foglaló összege a bérleti díjból levonásra kerül. A foglalás lemondása esetén a foglaló összege nem kerül visszafizetésre.
• Az autóbérleti szerz?dés megkötésének feltételei: ?Okirati feltételek:
? A bérl?nek az alábbi iratokkal rendelkeznie kell (amelyekr?l autókölcsönz?nk másolatot készít):
? Személyi igazolvány vagy útlevél,
? Lakcímkártya (ha van),
? Legalább 1 éves jogosítvány (Amennyiben a jogosítványt kiállító ország a biztosítók által elfogadott listán nem szerepel, az autókölcsönzéshez nemzetközi jogosítvány szükséges!)
 
?Pénzügyi feltételek:
? A bérleti díj megfizetése: Az  Autókölcsönz? részére minden esetben el?re szükséges megfizetni a bérleti díjat. A teljesítés történhet készpénzzel, átutalással vagy bankkártyával is.
? Kaució foglalása:
? A kaució foglalása els?sorban bank-, vagy hitelkártyával történik. Az  Autókölcsönz? ilyenkor a bérl? (vagy a felel?sséget vállaló személy) bankkártyáján egy „el?engedélyezést", foglalást hajt végre, vagyis az összeg nem kerül leemelésre, csak lefoglalásra a bankkártyán.
? abban az esetben, ha a bérl? kiszállítást kér, a kaució foglalása a járm? átadását megel?z?en történik meg: Általában a bérautó átvételének napján, vagy - amennyiben a bérautó átadása munkaszüneti napra esik ??", az utolsó munkanapon. A kaució elengedése ugyanígy, a bérleti id?szak utolsó napján, illetve munkaszüneti nap esetén a következ? munkanapon történik.
? Az  Autókölcsönz? kivételes esetekben elfogadja a kaució részben készpénzben történ? letételét.

Az elfogadás és a visszaigazolás
 
Ön az autókölcsönz?nk által adott ajánlat alapján eldönti, hogy elfogadja vagy elutasítja azt, illetve módosításokat kér. Elfogadás esetén az  Autókölcsönz? munkatársai lefoglalják Önnek a kiválasztott autót, és err?l visszaigazolást küldenek. A foglalás el?feltétele természetesen a foglaló rendezése.
 
Fontos!
 
A foglalás során az  Autókölcsönz? csak kategóriára vállal kötelezettséget.
A foglalásoknál törekszünk rá, hogy az Ön által kiválasztott autót biztosítsuk, azonban közbejöhetnek olyan váratlan helyzetek, amelyek miatt csak más típusú bérautót tudunk a rendelkezésére bocsátani. Ilyen esetben ugyanolyan, vagy amennyiben ez nem megoldható, akkor magasabb kategóriájú bérautót adunk át Önnek, természetesen az eredeti bérleti díjért.